Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Z historie programu Pět P v ČR

Jak to všechno začalo ...

Slavnostní přijeti

Slavnostní přijetí Asociace
do mezinárodní sítě BBBSI

Když nás před rokem 1996 oslovila paní Dagmar McGill, prezidentka mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters International, a nabídla nám možnost zavést v ČR dobrovolnický program, byli jsme zpočátku velmi skeptičtí. Nedovedli jsme si představit, že by se v tehdejší nově se rozvíjející společnosti našlo místo pro dobrovolnickou činnost. Báli jsme se, že dobrovolníky neseženeme, a když ano, tak že budou "nějak divní", že se na ně veřejnost bude dívat "skrz prsty", že program nemůže fungovat dlouhodobě a tak podobně.

Byli jsme tedy velmi skeptičtí, na druhou stranu se nám zdálo, že když program funguje v jiných zemích, tak proč ne i u nás a tak jsme se začali podílet na výběru a výcviku dobrovolníků. Zpočátku byl program koordinován organizací Open Society Fund a od roku 1998 občanským sdružením HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem.

Po první skepsi jsme zjistili, že dobrovolníci, kteří se přihlásili, jsou v drtivé většině sympatičtí mladí lidé, většinou studenti vysokých škol, kteří s nadšením absolvovali naše poměrně náročné výcviky, ochotně se nechali testovat a přátelský vztah s vybraným dítětem považovali za inspirující a zábavný.

Vzhledem k tomu, že se program Pět P rychle rozšiřoval po celé ČR, dohodli jsme se s v roce 2001 našimi regionálními partnery, že vytvoříme celostátní Asociaci Pět P v ČR. Asociace je zastřešujícím občanským sdružením a dne 27. 9. 2001 byla u příležitosti pětiletého fungování programu Pět P v ČR slavnostně přijata za člena mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters International.

PhDr. Olga Sozanská

PhDr. Olga Sozanská
Předsedkyně Asociace Pět P

 Program Pět P prodělal od roku 1995 rozvoj nejen co do kvantity, ale také jsme postupně dopracovávali metodiku, zaměřili jsme se na vytvoření standardů, podle kterých se mohou připojit další organizace.

V roce 2004 program fungoval již ve 20 pobočkách v 18 městech. Kolik činností, aktivit, výcviků, supervizí a práce jeho realizace obnáší můžete vidět v následující tabulce. Na úspěšném fungování programu se podílí desítky profesionálů, psychologů a pedagogických pracovníků i koordinátorů v jednotlivých regionech.

Všem patří dík za to, že překonali vlastní nedůvěru a pomáhají tak stovkám dětí nalézt nového kamaráda a možná i pozitivní vzor pro svůj budoucí život. Především však bych chtěla poděkovat našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas, svou energii a svůj cit dětem, kterým často právě naslouchající kamarád chybí.

O programu Pět P

Logo Pet P

Pět P znamená

péči, pomoc, přátelství, prevenci a podporu

Jak Pět P funguje?

Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů .

Komu je program určen?

Dětem ve věku od 6 do 15 let, kterým by mohl jakýmkoliv způsobem prospět další vztah s dospělým člověkem. Se zařazením dítěte do programu musí souhlasit rodiče.

Kdo je dobrovolník v programu Pět P?

Dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí někomu pomáhat. Jsou do programu pečlivě vybíráni a odborně připravováni. Jednou z podmínek je věk nad 18 let. Dobrovolník je neustále v kontaktu s profesionály, kteří program realizují a kteří mu pomáhají řešit případné problémy.

Více informací o programu Pět P v ČR i v zahraničí lze nalézt na www.petp.cz či na www.bbbsi.org.

Dvojice

Dvojice, Totem Plzeň

O Asociaci Pět P

Hlavní cíle sdružení

 • sdružovat manažery, koordinátory, supervizory, dobrovolníky a další účastníky a spolupracovníky Programu Pět P,
 • podporovat implementaci programu Pět P vČeské republice
 • působit jako zastřešující orgán programu Pět P v ČR ve vztahu ke státním, nestátním, domácím i zahraničním organizacím,
 • být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím, prací sdětmi a mládeží či podobnými cíli,
 • prostřednictvím programu Pět P všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví v ČR

Orgány sdružení

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou

Dobrovolníci a děti

Dobrovolníci a děti, Arkáda Písek

 • členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka.
 • výbor sdružení – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními.  V roce 2004 byl zvolen nový výbor sdružení

Mgr. Lenka Břicháčková, tajemník Asociace Pět P
Mgr. Lenka Černá, DC Ústí nad Labem
PhDr. Leona Němcová, Spektrum o.s., Kroměříž
PhDr. Olga Sozanská – předsedkyně, Asociace Pět P
PhDr. Jiří Tošner – předseda, Hestia o.s., Praha

Výkonný výbor se v roce 2004 sešel celkem na 4 pracovních schůzkách. Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků většinou jako dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.

O regionech

Program Pět P má své pobočky v celé České republice.  Aktuální kontakty na jednotlivá centra lze nalézt na stránce Kontakty.

Každá pobočka je samostatnou organizací. Většinou se jedná o nestátní neziskové organizace, fakulty vysokých škol či pedagogicko psychologické poradny

Na realizaci programu se kromě dobrovolníků podílejí i profesionálové -  tzv. koordinátoři a supervizoři. Vzhledem k náročnosti a specifičnosti programu není možné, aby se na realizaci projektu na pozici koordinátora a supervizora podíleli dobrovolníci. V roce 2004 se na programu podílelo kolem 40 profesionálů a bylo do něj zapojeno skoro 400 dobrovolníků. To znamená, že více než 400 dětí z České republiky mělo svého velkého kamaráda.

Dvojice Spektrum Kroměříž

Dvojice, Spektrum Kroměříž

 • Koordinátor je stálým pracovníkem regionálního centra, zajišťuje chod celého programu (nábor a příprava dobrovolníků, výběr dětí, práce s rodinami, propagace atd.). Koordinátoři prochází minimálně jedním třídenním výcvikem pro koordinátory dobrovolníků a měl by mít sociálně zaměřené vzdělání a několikaletou praxe v sociální oblasti či v práci s dětmi. Koordinátor všestranně pomáhá dětem, dobrovolníkům i rodičům a nabízí jim potřebnou podporu.
 • Supervizor je odborník s psychologickým vzděláním v oblasti práce s rodinami a dětmi. Zajišťuje pravidelná skupinová supervizní setkání s dobrovolníky a v případě problémů nabízí individuální schůzky rodičům, dětem a dobrovolníkům
Dvojice, Hestia Praha

Dvojice, Hestia Praha

Aktivity v regionech

Péče o dobrovolníky

Program Pět P je založen na individuální práci s dětmi, která je často velmi náročná. Proto je potřeba do programu vybrat zodpovědné dobrovolníky a poskytnout jim pro jejich práci kvalitní zázemí.  Z toho důvodu byla zpracována závazná metodika, která obsahuje návody, jak správně dobrovolníky získávat a školit. Školení dobrovolníků je třídenní a zajišťuje ho odborný tým profesionálů. Dobrovolníci pak navíc v průběhu realizace programu docházejí na pravidelné supervize s psychologem, který jim pomáhí řešit případné problémy, které se ve vztahu s dítětem mohou objevit.

Kromě pravidelných indiviudálních schůzek s dobrovolníky, které se konají vždy jednou týdně, jsou v některých centrech dětem nabízeny i další aktivity:

Dobrovolníci a děti Budějovice

Dobrovolníci a děti,
ZSF JU České Budějovice

Letní tábory

Na tábory programu Pět P jezdí v převážné míře děti, které se z různých důvodů nemohou účastnit běžně nabízených letních táborů. Proto jsou tyto tábory vzhledem ke specifickým potřebám těchto dětí velmi náročné na přípravu a realizaci. V rámci programu Pět P proběhly za podpory MŠMT v daném  roce celkem 4 letní tábory. Táborů se zúčastnilo celkem 67 dětí a 46 dobrovolníků.

Volnočasové tématicky zaměřené akce pro děti

Řada center pořádá společné volnočasové aktivity, které jsou otevřeny nejen dětem zapojeným do programu Pět P. Zaměření těchto aktivit bývá rozmanité. Jedná se například o tvořivé dílny (keramika, arteterapie), víkendové pobyty, mikulášské, velikonoční a vánoční besídky a jiné.

Tvorba keramiky Brno

Tvorba keramiky, Ratolest Brno

Děti mají na podobných akcích možnost seznámit se s ostatními a poznat, jak se pracuje ve skupině.

V průběhu roku 2004 proběhlo v rámci programu Pět P více než 80 takových aktivit.

Granty v roce 2004

Grant od Velvyslanectví Spojených států amerických

V roce 2004 pokračoval projekt, na nějž byly získány finanční prostředky od Velvyslanectví Spojených států amerických. Grant pokryl nezbytné náklady na provoz ústředí a náklady na činnosti určené pro regiony – společná setkávání, obsahové audity v regionech. Asociaci se díky němu podařilo nastavit důležité mechanismy řízení programu na celostátní úrovni.

Grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT Asociaci pravidelně podporuje již od roku 2002. Finanční prostředky z grantu ministerstva byly využity zejména na podporu činnosti regionálních středisek, konkrétně na:

 • pořádání letních táborů a volnočasových akcí pro děti z programu Pět P
 • vzdělávání dobrovolníků
 • provozní náklady ústředí a regionů.
Ratolest Brno

Ratolest Brno

Aktivity Asociace v roce 2004

Pro koordinátory a supervizory

Celostátní setkání

Asociace každý rokem svolává celostátní setkání všech jejích členů. Cílem těchto setkávání je výměna informací a zkušeností mezi jednotlivými regiony. V roce 2004 se konaly celkem dvě takové akce. První setkání, které proběhlo 20. ledna 2004, bylo významné tím, že došlo k volbě nových členů výboru Asociace Pět P pro rok 2004. Druhé setkání proběhlo 8. září 2004.

Výcvik koordinátorů programu Pět P

Pro koordinátory dobrovolníků zorganizovala Asociace třídenní intenzivní výcvik, který se konal 14. – 16. dubna 2004 v Sedlci u Prahy. Výcvik byl věnován zejména diskusi o metodice a zkušenostech z programu Pět P, ale prostor se našel i na supervizi koordinátorů. Výcviku se zúčastnilo 14 koordinátorů z celé ČR.

Účastníci celostátního setkání 2004

Účastníci celostátního setkání
Praha, leden 2004

První celostátní setkání dobrovolníků z různých regionů

Díky grantu z Velvyslanectví Spojených států amerických se podařilo poprvé v historii organizace uspořádat první celostátní setkání dobrovolníků z různých regionů České republiky. Setkání se konalo 8. – 10. října 2004 na krkonoššké horské chatě Barka na Benecku. Dobrovolníci zde měli poprvé možnost porovnat realizaci programu v jednolitlivých regionech, čas zbyl i na výlet a zážitkové hry. Setkání se zúčastnilo 22 dobrovolníků.

Obsahové audity

Jedním z hlavních úkolů, který měli členové výkonného výboru pro rok 2004 před sebou, bylo započetí obsahových auditů v jednotlivých regionech. Cílem auditů bylo zmapovat stávající potřeby a specifika regionů a zhodnotit úroveň programu v různých částech ČR. V roce 2004 audity proběhly v Brně, Jindřichově Hradci, Olomouci, Českém Těšíně, Nové Městě na Moravě, Plzni, Ústí nad Labem a Třebíči.

Setkání dobrovolníků Benecko říjen 2004

Setkání dobrovolníků
Benecko, říjen 2004

Spolupráce se zahraničními partnery

Big Brothers Big Sisters International (BBBSI)

Jim a Judy Singltonovi, pracovní návštěva, listopad Praha 2004   Asociace je od roku 2001 jedním z členů mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters International, která program Pět P v České republice pomáhala zavést. Program Pět P je obdobou amerického modelu programu, který má v USA více než stoletou tradici. Cílem této organizace je šíření a podpora mentoringových programů pro děti a mládež po celém světě. 

V listopadu 2004 navštívil Asociaci člen správní rady americké pobočky programu Big Brother Big Sister z Indianopolis pan Jim Singlton se svou manželkou. Návštěva byla pro obě strany velmi přínosná z hlediska vzájemné výměny informací a zkušeností. Bylo dohodnuto, že spolupráce s pobočkou v Indianopolis se bude rozvíjet i v roce 2005.

Pracovní návštěva Jim a Judy Singltonovi

Jim a Judy Singltonovi
pracovní návštěva
listopad, Praha 2004

Spolupráce s komerční sférou

V roce 2004 se poprvé v historii organizace podařilo navázat spolupráci s ryze českou komerční firmou. Společnost Unicorn poskytla Asociaci prostory v prestižní budově Danube House pro konání zimní konference koordinátorů Pět P v roce 2005. Velký dík patří zejména panu Otto Vitoušovi, marketingovému řediteli společnosti, který věnoval svůj čas vyjednání spolupráce.

Finanční část výroční zprávy

Dokument je k dispozici zde ve formátu PDF

Naše poděkování patří všem dárcům, profesionálům, spolupracovníkům, partnerům a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by nemohla Asociace ani program Pět P fungovat.

Logo BBBSI Logo Ambasáda USA Logo UNICORN Logo Hestia

Asociace programu Pět P v ČR byla v roce 2004 podporována organizací Big Brothers Big Sisters International, Velvyslanectvím Spojených  států amerických a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Unicorn.

Hlavním partnerem pro realizaci programu Pět P
je HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Logo Pět P v ČR Logo BBBSI barevne

Pokud máte zájem podpořit dobrou věc a stát se našimi dárci nebo chcete začít s realizací programu Pět P ve Vašem regionu, kontaktujte nás:

Asociace Pět P

Na Poříčí 12, 115 30, Praha 1

tel.: 224 872 076 fax: 224 872 076

číslo účtu: 1942723389/0800

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved